Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Novela Zákoníku o provádění podvodních aktivit.
 
      Chtěli jste se v létě v Chorvatsku opět potápět? Tak si připravte peněženky!

 
§1.
V zákoníku o provádění podvodních aktivit(?Narodne novine?, č. 47/99- obdoba naší Sbírky zákonů) za paragrafem 1. se přidávají nové §1a., §1b., a §1c.

§1a.
Potápění může být organizované nebo individuální.
Organizované potápění je potápění které se provádí pod stálým dozorem pověřené odborné osoby (dále jen vedoucí potápění) potápěčského centra nebo potápěčského sdružení (dále jen organizátor potápění), a která je zapsána v deníků potápění(dále jen deník).
Vedoucí potápění musí mít minimální kvalifikaci potápěče s třemi hvězdami (P***), tj. stejně hodnotnou kvalifikaci podle kategorizace uznaných škol potápění registrovaných u Ministerstva školství a sportu.
Individuální potápění je každé potápění které není organizované.

§1b.
Deník vydává organizátor potápění pro každého vedoucího potápění.

Deník musí obsahovat následující:

-údaje o organizátorovi potápění : název a sídlo organizátora potápění, označení a místo vydání koncesního povolení, označení a vydání všech povolení pro potápění v chráněných oblastech;
-údaje o vedoucím potápění : jméno a příjmení vedoucího, kvalifikaci, číslo potápěčského průkazu, údaje o zdravotní prohlídce;
-údaje o potápění : datum a hodina potápění, místo potápění, plánovaná doba potápění, maximální hloubka potápění;
-údaje o účastnících potápění: jména a příjmení, číslo potápěčského průkazu, občanství, kvalifikaci;
-plán potápění a náčrt aquatoria potápění;
-údaje o každé potápěčské nehodě, která se stane během potápění

Údaje se musí psát čitelně a přehledně, a stránky musí být očíslované.
Deník potápění ověřuje příslušný místní přístavní úřad (?Lučka kapetanija?) nebo pobočka přístavního úřadu.

§1c.
Organizátor potápění musí mít na místě potápění nejméně:
-základní lékárničku a také výbavu pro první pomoc kyslíkem;
-prostředek komunikace (VHF, rádio nebo GSM přístroj);
-důležitá telefonní čísla komor pro dekompresi a pátrací a záchranné služby na moři (DAN) v případě nehody;
-program transportu zraněného;
-Deník.

§2.
Za paragraf 2. se přidává paragraf 2a. který zní:
§2a.
Organizované potápění v Chorvatské republice se provádí cestou právnických a fyzických osob, které vlastní koncesní povolení pro provádění podvodních aktivit (výcvik potápěčů, organizování potápěčských výletu apod.)
Individuální potápění se provádí na základě Povolení pro individuální potápění (dále jen povolení)

§3.
Paragraf 4. odstavec 4. Zákoníka se mění a zní:
?Za označování oblasti, ve které se provádí organizované potápění je zodpovědný vedoucí potápění, a u individuálního potápění osoba, která provádí potápění.?
Odstavec 6. se ruší.

§4
V paragrafu 5. odstavec 1. Zákoníka se za slovem ?průkaz? přidává věta ?kromě v případě provádění praktické části výcviku potápění před získáním počátečné potápěčské kvalifikace.?
V paragrafu 5. odstavec 4 Zákoníku se slova ?která je uznána ze strany Ministerstva školství a sportu? se ruší.
Za paragrafem 5. se přidává § 5a. který zní:
§ 5a.
Povolení z § 2a. odstavec 2. Zákoníku vydává přístavní úřad, nebo pobočka přístavního úřadu.
Povolení se vydává osobě která vlastní platný potápěčský průkaz z § 5. Zákoníku, na obdobi jednoho roku ode dne vydání.
Poplatek za vydání povolení je 2 400,- kun.

§ 6.
V paragrafu 6. odstavec 2. Zákoníku se slova: ?Chorvatském potápěčském svazu? zaměňují slovy : ?příslušnému přístavnímu úřadu podle místa provádění praktické části výcviku uchazečů.?
Za odstavcem 2. se přidává nový odstavec 3. který zní: ?Přihláška kurzu musí obsahovat údaje o organizátorovi kurzu potápění, vedoucímu potápění, jména a příjmení uchazečů kurzu, místo a čas kurzu.?
Dosavadní odstavec 3. se ruší.

§7.
V paragrafu 10. odstavec 1 Zákoníku se přidává nové písmeno f) v oblastech které jsou chráněné zákonem o ochraně kulturního dědictví.
V odstavci 2. řádek 3. stejného paragrafu Zákoníka se slova ?Státní správa pro ochranu životního prostředí? zaměňují slovy ?příslušný organ státní správy pro ochranu životního prostředí.?
V odstavci 2 stejného paragrafu se přidává nova 5. řádek který zní: ?za písmeno f): příslušný organ státní správy pro ochranu kulturního dědictví.?

§8
Paragraf 11 se ruší.

§9
Paragraf 12. se mění a zní:
?Dozor nad dodržení ustanovení tohoto Zákoníka provádí přístavní úřad nebo pobočka přístavního úřadu.?
V národních parcích a v přírodních parcích dozor nad potápění může provádět příslušná služební osoba podle předpisu platným v oblastech chráněné přírody.
V oblastech, které jsou chráněné předpisem o ochraně kulturního dědictví, může provádět dozor nad potápěním příslušná služební osoba podle předpisu o ochraně kulturního dědictví.
Služební osoby z odstavce 1 a 2 tohoto paragrafu jsou povinné nahlásit proti právní jednání příslušnému přístavnímu úřadu nebo pobočce přístavního úřadu.

§ 10
V paragrafu 13 odstavec 1. Zákoníku se přidávají nové body 2) a 3) které zní:
2) pokud kurz není nahlášen příslušnému přístavnímu úřadu (§6. odst. 2)
3) pokud přihláška neobsahuje všechny předepsané údaje (§6. odst. 3)
V paragrafu 13. odstavec 1 Zákoníku dosavadní body 2) a 3) se stávají body 4) a 5).
V paragrafu 13. odstavec1 bod 5) Zákoníku se mění a zní : ?Provádí organizované potápění na zakázaných místech bez povolení ( §10.)
Za bod 5) se přidávají body 6) 7) a 8) které zní:
6) jestliže provádí organizované potápění proti souladu §1a. Zákoníku.
7) jestliže nevede Deník v souladu s § 1b. Zákoníku
8) jestliže nepostupuje v souladu s § 1c. Zákoníka.

§11
V paragrafu 15 odstavec 1. se slovo ? nebo? ruší
Do paragrafu 15. se přidává novy odstavec 2. který zní:
?Peněžní pokutou z odstavce 1. tohoto paragrafu za námořnický přestupek bude pokutována fyzická osoba jestliže provádí individuální potápění proti souladu §2a odstavec 2. Zákoníku.?

§12
Tento Zákoník nabývá platnosti osmého dne ode dne vydání v ?Národních Novinách?(obdoba naší Sbírky zákonů) (?Narodne Novine?).
Zagreb 7. února 2003.


Zákoník o provádění podvodních aktivit

§1.
Tímto Zákoníkem se stanovují podmínky pro podvodní aktivity (dále jen potápění) za účelem sportu a zábavy ve vnitrostátních vodách a v teritoriálním moři Chorvatské republiky.
Potápěním se podle odstavce 1. tohoto paragrafu rozumy každý pobyt osoby pod mořskou hladinou podmíněny technickými možnostmi potápěčské výbavy pro zásobení kyslíkem pod hladinou (potápění s potápěčskou výbavou).

§2
Potápění s potápěčskou výbavou ve smyslu tohoto zákoníku se rozumí:
Potápění za účelem sportu a rekreace
Podvodní fotografování a filmování pro osobní potřebu
Podvodní soutěže
Potápěčský výcvik

§3
Potápěčskou výbavou se rozumí samostatná potápěčská výbava, vázaná potápěčská výbava a technické pomůcky pro potápění.
Podle tohoto Zákoníku samostatnou potápěčskou výbavou se rozumí komplet zásobníků se stlačeným kyslíkem nebo vzduchem nebo jinou směsicí plynu pro dýchání , nástroje pro dýchání pod hladinou které potápěč nosí sebou, také kompenzátor nadnášení a potápěčské měřící nástroje.
Vázanou potápěčskou výbavou se rozumí potápěčská výbava u které je zásobení směsí pro dýchání přiváděno z hladiny a proto je potápěč spojen s hladinou hadicemi a kabelem.
Technickými pomůckami pro potápění se rozumí všechny ostatní nástroje které se používají pro pohyb nebo pobyt pod mořem s lidskou posádkou.

§4
Místo ve kterém se provádí potápění musí být viditelně označené.
Označení se provádí položením bóje do středu místa potápění, oranžové nebo červené barvy, s průměrem nejméně 30 cm nebo potápěčskou vlajkou (oranžový trojúhelník s bílou diagonální čárou nebo námořní vlajkou s písmenem ?A? Mezinárodního signálního kodexu nebo vysoko vytýčenou potápěčskou vlajkou na plavidlu se kterého se provádí potápění).
V noci bóje musí mít světlo žluté nebo bíle barvy, viditelnou na vzdálenost nejméně 300 metru.

Za označení potápění podle § 2. odst.1., řádku 1. a 2. tohoto Zákoníku, zodpovědná je osoba která provádí potápění.
Označení potápění podle §2. odst. 1. řádku 3., se provádí v souladu s podmínkami které vydává příslušný přístavní úřad v souladu s § 7. tohoto Zákoníku, a odpovědnost za správné označení nese organizátor soutěže.
Za označení potápění podle §2. odst. 1. řádek 4., odpovědná je osoba která vyučuje potápění.

§5
Občane Chorvatské Republiky stejně jako cizinci se mohou zabývat potápěním jenom vlastní-li platné potápěčské průkazy.
Potápěčský průkaz z odst. 1. tohoto paragrafu vydává Chorvatský potápěčský svaz.
Potápěčský průkaz z odst. 1. tohoto paragrafu je platný 1 rok ode dne vydání.
Potápěčský průkaz se vydává jenom osobě která má odpovídající potápěčskou kvalifikaci, která je uznaná Ministerstvem školství a sportu.
Potápěčský průkaz obsahuje údaje a tiskne se podle Dodatku 1., který je součástí tohoto Zákoníku.

S potápěčským průkazem je Chorvatský potápěčsky svaz povinný zajistit, aby každá osoba které se vydává průkaz byla informována o místech kde je zákaz potápění, o místech, kde je povoleno jenom organizované potápění,o důležitých telefonních číslech pro případ že se stane nehoda a další důležité informace tykající se potápění předepsané timto Zákoníkem a ostatními odpovídající zákony a předpisy.

§6
Vyučování potápěčů se může provádět podle programu schváleného Ministerstvem školství a sportu.
Přihláška kurzu se podává písemnou formou Chorvatskému potápěčskému svazu.
Během provádění praktického výcviku v moři, instruktor potápění je povinný mít seznam uchazečů kurzu ověřený právníkem, fotokopií přihlášky ověřenou Chorvatským potápěčským svazem a souhlas příslušného přístavního úřadu.

§7
Sportovní soutěže se mohou pořádat jenom se souhlasem přístavního úřadu.
Žádost o vydání souhlasu (povolení) se musí odevzdat přístavnímu úřadu nejméně osm dní před začátkem soutěže.
V povolení přístavní úřad stanovuje opatření která se musí udělat při provádění sportovní soutěže.

§8
Poplatek pro vydání potápěčského průkazu je 100,- kun.
Chorvatský potápěčský svaz je povinen Ministerstvu námořnictví dopravy a spojů každý rok v lednu podat hlášení o počtu vydaných potápěčských průkazu v předcházejícím roce.
S hlášením podává Chorvatský potápěčský svaz i návrh o využití peněžních prostředků vybraných vydáváním potápěčských průkazů.
Tyto odváděné prostředky činí 60% poplatku a používají se výhradně pro zlepšení bezpečnosti plavby a potápění, pro zlepšení zaopatření zraněných potápěčů a pro ochranu přírodního a kulturního dědictví pomoří.

§9
Největší povolená hloubka sportovně-rekreačního potápění se vzduchem je 40 metrů.

§10
Potápění není povoleno:
a) V částech vnitřních mořských vod které obsahují přístavy, příchody přístavů, kotviště přístavů a v oblastech silného provozu.

b) V částech vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Chorvatské republiky, kde je to zakázáno zvláštním předpisem

c) Ve zvláštních rezervacích v moři a v přírodních parcích a v ostatních chráněných oblastech moře (např. Malostonski záliv, Limski záliv, přírodní park Telaščica).

d) V národních parcích Brijuni, Kornati, Krka a Mljet


e) V blízkosti ukotvených válečných lodi a hlídaných vojenských objektů ve vzdálenosti nejméně 100 metrů

Výjimku povolení pro potápění podle tohoto paragrafu vydává:

- Pro bod a): teritoriálně odpovídající přístavní úřad
- pro bod b):organ státní správy, který vydal zvláštní předpis nebo jiný akt
- pro bod c) i d): Státní správa pro ochranu životního prostředí podle předpisů platných v oblasti ochrany přírody
- pro bod e): Ministerstvo obrany Chorvatské republiky

O vydaných povolení tyto orgány informují Ministerstvo vnitra a Ministerstvo námořnictvy, dopravy a spojů.

§11
Potápění je povoleno jenom na povolení odpovídajících orgánů v následujících zónách vnitřních mořských vodách a teritoriálního moře Chorvatské republiky:

Zóna Vis, oblast omezená koordináty:

A-(=42°55´00´´ND=15°40´00´´E
B-(=42°55´00´´ND=16°20´00´´E
C-(=43°08´00´´ND=15°40´00´´E
D-(=43°08´00´´ND=16°20´00´´E
(zahrnuje ostrovy Vis, Biševo, Svetac i Brusnik se svými hřebeny a mělčiny)

Zóna Lastovo omezeno koordináty:

A-(=42°40´00´´ND=16°27´00´´E
B-(=42°40´00´´ND=17°10´00´´E
C-(=42°49´00´´ND=16°27´00´´E
D-(=42°49´00´´ND=17°10´00´´E
(zahrnuje ostrovy Sušac, Kopište, Lastovo, skupiny ostrovů Donji školji a Vrhovnjaci se svými hřebeny a mělčiny).

Zóna Palagruža omezeno koordináty:

A-(=42°22´00´´ND=16°14´00´´E
B-(=42°22´00´´ND=16°14´00´´E
C-(=42°24´00´´ND=16°14´00´´E
D-(=42°24´00´´ND=16°21´00´´E
(zahrnuje všechny ostrovy a skupiny ostrovů se svými hřebenný a mělčinami)
Zóna Mljet
Zahrnuje mořský pás široký 300 metrů od pobřeží ostrovů jakožto i všechny ostrůvky v oblasti 2000 metru od pobřeží ostrovů.

Zóna Jabuka
Mořský pás široký 300 metru kolem ostrova včetně mělčinný.

Oblast Premuda - vrak lodi ?Szent Istvan?
Mořský pás široký 300 metrů kolem pozic 44°14´88´´N a 14°26´26´´E

Oblast Novigrad ? vrak lodi ?Coriolanus?
Mořský pás široký 300 metrů kolem pozic 45°19´09´´N a 13°25´25´´E

Oblast Sv. Ivan na pučini- vrak lodi ?Baron Gautsch?
Mořský pás široký 300 metrů kolem pozic 44°56´25´´N a 13°34´43´´E

Oblast Pelješac ? vrak lodi ?S-57?
Mořský pás široký 300 metrů kolem pozic 42°51´20´´N a 17°30´00´´E

Oblast Žirje
Mořský pás široký 300 metrů kolem pozic 43°40´00´´N, 15°40´15´´E

Oblast Cavtat
Mořský pás široký 300 metrů kolem pozic 42°35´45´´N, 18°12´30´´E

Povolení pro potápění podle odstavce 1. tohoto paragrafu vydává Ministerstvo kultury.
Orgány z odstavce 2. tohoto paragrafu informují o vydaných povolení Ministerstvo vnitra a Ministerstvo námořnictví, dopravy a spojů.


§12
Potápěčský dozor podle tohoto Zákoníku mohou provádět v rámci svých povinností, dozorci jmenovaný Ministerstvem vzdělání a sportu.
V národních parcích a přírodních parcích můžou kromě osob z odstavce 1. tohoto paragrafu provádět potápěčský dozor pověřené služební osoby podle předpisů platných v oblastech chráněné přírody.
O zjištěných nesrovnalostech jsou povinní informovat nejbližší přístavní úřad nebo policií, nebo oznámit Ministerstvu vzdělání a sportu.

Ustanovení o pokutách

§13
Peněžní pokutou od 3 000 do 15 000 kun bude pokutovaná právnická osoba pokud:
1. neoznačí místo potápění nebo ho označí proti předpisům
2. organizuje sportovní soutěže bez povolení
3. organizuje sportovní soutěže na zakázaných místech bez povolení
Za tento přestupek z odstavce 1. tohoto paragrafu bude pokutovaná i odpovědná osoba uvnitř právnické osoby pokutou od 2 000 do 5 000 kun.

§14
Peněžní pokutou od 1 000 do 4 000 kun bude pokutovaná fyzická osoba pokud:
se potápí bez platného potápěčského průkazu(§ 5.).
se potápí pod povolenou hloubku pro sportovně-rekreační potápění vzduchem(§ 9.)

§15
Peněžní pokutou od 2 000 do 5 000 kun bude pokutovaná fyzická osoba pokud se potápí na zakázaných místech bez povolení (§10.11.)

§16
Pro námořnické přestupky podle §14. a 15. tohoto Zákoníku bude na místě pokutovaná fyzická osoba pokuto 500 kun.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§17
Dnem změny tohoto Zákoníku přestává platit Zákoník o provádění podvodních aktivit z 29. 9. 1995 (?Narodne Novine? číslo 91/95).
Přihlášky pro potápění ověřené přístavními úřady v souladu se Zákoníkem o provádění podvodních aktivit z 29.9.1995, platí do vypršení lhůty uvedené v přihlášce.
Členské průkazy potápěčského svazu Chorvatska vydané v souladu se Zákoníkem o provádění podvodních aktivit z 29.9.1995, jsou platné do 31.12.1999.
Dnem platnosti tohoto Zákoníku členské průkazy Chorvatského potápěčského svazu přestávají platit jako přihlášky pro potápění.
Tento Zákoník stoupí v platnost osmého dne ode dne vydání v ?Narodne novine?.
Zagreb, 3. květná 1999.

Dodatek

Potápěčský průkaz je tisknut dvojjazyčně na modrém papíru o dimenzích 87x57 mm a obsahuje následující údaje:

-barevný erb Chorvatské republiky
-značku Chorvatského potápěčského svazu
-datum vydání a datum platnosti
-cenu průkazu
-číslo průkazu
-osobní údaje o osobě, které je vydán (jméno a příjmení, adresa, rodné číslo nebo číslo pasu).
-číslo průkazu který potvrzuje potápěčskou kvalifikaci a kdo ji vydal
-razítko a podpis vydavatele.

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>