Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Změny v podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních plavidel v Chorvatsku
 
      V těchto dnech jsme obrdrželi od Chorvatského turistického sdružení nové předpisy vztahující se na příjezd a pobyt sportovních a rekreačních lodí. Vzhledem k tomu, že mnoho z nás k chorvatskému Jadranu opět plánuje zamířit, nové předpisy zveřejňujeme.

 
Na základě článku 1020. odstavce 1. pod řádkem 2. Námořního zákoníku (Narodne novine č. 181/2004) Vláda republiky Chorvatsko vydává

NAŘÍZENÍ
O PODMÍNKÁCH PŘÍJEZDU A POBYTU ZAHRANIČNÍCH PLAVIDEL PRO SPORT A REKREACI VE VNITŘNÍCH NÁMOŘNÍCH VODÁCH
A TERITORIÁLNÍM MOŘI REPUBLIKY CHORVATSKO

Článek 1.

Toto Nařízení předpisuje podmínky příjezdu a pobytu zahraničních plavidel ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska za účelem rekreace, okružních plaveb, účasti ve sportovních soutěžích nebo nautických výstavách.

Článek 2.

Jednotlivé výrazy v tomto Nařízení mají následující významy:
plavidlo je loďka nebo jachta cizí státní příslušnosti
velitel plavidla je osoba, která jej řídí a zodpovídá za jeho bezpečnost a zákonné používání
nálepka je označení, kterým se dokazuje přihlášení příjezdu, splnění podmínek pro plavbu v Chorvatsku a uhrazení poplatku za bezpečnost plavby, osvětlení majáků a námořní informační mapu..
za plavbu v Chorvatské republice se považuje plavba ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska, kromě neškodného průjezdu teritoriálním mořem.
Ministrem je ministr nadřízený námořním činnostem.

Článek 3.

Plavidlem z článku 1. tohoto Nařízení se nesmí provozovat převoz cestujících v Chorvatské republice za finanční úhradu, tj. není povoleno provozovat ekonomickou činnost.

Plavba v Chorvatské republice

Článek 4.

Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu kvůli provedení hraniční kontroly a učinit následující:
obstarat nálepku
ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu.

Článek 5.

Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen před začátkem plavby:
obstarat nálepku
ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu


Nálepka

Článek 6.

1.Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou.
2.Nálepku nemusí mít plavidlo, jehož délka je menší než 2,5 m nebo jehož celková síla pohonného motoru je menší než 5 KW.
3.Nálepku nemusí mít plavidla na vesla, bez ohledu na svoji délku (např. kajak, lehký člun, šlapadlo apod.)
4.Nálepku nemusí mít plavidlo, pokud je uschováno v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatsku.
5.Platnost nálepky je rok ode dne vydání a pro jedno plavidlo se může ročně vydat pouze jedna nálepka.
6.Nálepku vydává kapitanát nebo lodní úřad.
7.Při vydávání nálepky kapitanát prověřuje, jestli plavidlo i posádka splňují podmínky pro plavbu v Chorvatské republice.
8.U plavidla, na které se vztahuje článek 7. tohoto Nařízení, nálepka se musí zalepit na popis osob z článku 7. tohoto Nařízení.
9.Vzor nálepky je zobrazen v Příloze 1, která se součástí tohoto Nařízení.

Popis osob

Článek 7.

1.Velitel plavidla, které má v úmyslu měnit posádku průběhem plavby v Chorvatské republice, je povinen při obstarávání nálepky na kapitanátu nebo lodním úřadu ověřit seznam osob, které budou pobývat na plavidlu v době platnosti nálepky.
2.Seznam osob je jmenný seznam osob, které v období platnosti nálepky mohou pobývat a plout na plavidle podle článku 1. tohoto Nařízení
3.Seznam osob podle odstavce 1. a 2. tohoto článku se ověřuje útržkem nálepky.
4.Vzor seznamu osob podle odstavce 1. a 2. tohoto článku, je zobrazen v Příloze 2, která je součástí tohoto Nařízení.
5.Počet osob na seznamu podle odstavce 1. a 2. tohoto článku, nemůže být větší od dvojnásobného počtu osob, které shodně s doklady plavidla mohou pobývat na plavidlu.
6.Výjimečně na žádost osoby, která řídí plavidlo, přístavní kapitán může, pokud žádost uzná jako odůvodněnou, navrhnout Ministerstvu, aby povolilo nalodění osoby, která není uvedena na seznamu osob podle odstavce 1. a 2. tohoto článku.
7.Pokud se v průběhu kontroly zjistí, že se na plavidlu z odstavce 1. tohoto článku nachází osoba, která není uvedena na seznamu osob dle odstavce 1. a 2. tohoto článku, seznam osob není ověřen útržkem nálepky nebo žádný není, bude považováno, že se plavidlo využívá ke kabotáži (vnitrostátní přepravě za účelem výdělku).


Článek 8.

Plavidlo, které se plaví v Chorvatské republice, musí mít následující originální doklady:
nálepku
ověřený seznam posádky a cestujících
ověřený seznam osob, které pobývají na plavidle (pro plavidla, na která se vztahuje článek 7. tohoto Nařízení)
důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě
důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo shodně s předpisy země původu pod jejíž vlajkou pluje, popřípadě shodně s předpisy Chorvatské republiky
důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám (povinné ručení).
důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla.

Postup před vyplutím z Chorvatské republiky
Článek 9.

Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky:
podstoupit hraniční kontrolu a
ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu

Pobyt za účelem účasti ve sportovních soutěžích nebo nautických výstavách

Článek 10.

1.Plavidlo, které se zúčastňuje sportovních soutěží nebo přijíždí do Chorvatska za účelem prezentace na nautické výstavě, nemusí mít nálepku pod podmínkou, že organizátor sportovní soutěže nebo nautické výstavy plavidlo přihlásil nadřízenému kapitanátu nejpozději 5 dnů před začátkem soutěže nebo výstavy.
2.Osvobození z odstavce 1. tohoto článku se vztahuje na plavidla, která se vystavují na nautické výstavě bez úmyslu plavby v Chorvatské republice.
3.K přihlášce je organizátor sportovní soutěže povinen přiložit i seznam osob, které se
budou na plavidlu nacházet.

Inspekční kontrola

Článek 11.

1.Kontrolu dodržování tohoto Nařízení vykonávají inspektoři bezpečnosti plavby, osoby pověřené k provádění inspekčních kontrol bezpečnosti plavby, osoby pověřené k provádění celní kontroly a policie.
2.Pokud osoba z odstavce 1. tohoto článku zjistí, že plavidlo nebo velitel nevyhovují podmínkám tohoto Nařízení, zakáží plavbu plavidlem do odstranění zjištěného nedostatku.
3.Pokud nedostatek nelze odstranit v přijatelném termínu a plavidlo přijelo do Chorvatské republiky mořskou cestou, osoba z odstavce 1. tohoto článku nařídí vyplutí plavidla z vnitřních vod a teritoriálního moře Chorvatska.
4.Kromě opatření z odstavce 2. a 3. tohoto článku, osoby z odstavce 1. tohoto článku zahájí přestupkové řízení, popřípadě vysloví i jiná zákonná opatření.


Přechodná a konečná nařízení

Článek 12.

1.Přihlášení příjezdu a pobytu zahraničních plavidel ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska, které bylo vyřízeno před nabýváním platnosti tohoto Nařízení zůstává platné do konce období, na které bylo vydané.
2.Plavidlem, které má povolení k pronájmu jachet a loděk pod cizí vlajkou (charter licence) ve smyslu směrnic Nařízení o podmínkách pro příjezd a pobyt zahraničních plavidel pro sport a rekreaci ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska (Narodne novine číslo 16/01, 118/01, a 45/04), se může provozovat tato činnost v Chorvatské republice do skončení platnosti charter licence za podmínek, předepsaných článkem 1030. Námořního zákoníku (Narodne novine číslo 181/2004).
3.Pokud shodně s národními předpisy země pod jejíž je plavidlo vlajkou, osoba, která velí plavidlu nemusí být způsobilá k jeho řízení, je povinna si obstarat odpovídající osvědčení nebo vysvědčení o způsobilosti ve skladu s předpisy Chorvatské republiky, nejpozději do 1. ledna 2006.Článek 13.

Dnem nabývání platnosti tohoto Nařízení přestává vážit Nařízení o podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních plavidel pro sport a rekreaci ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky (Narodne novine číslo 16/01, 118/01 a 45/04).

Článek 14.

Toto Nařízení nabývá platnosti osmý den ode dne oznámení v Narodnim novinama.


Třída: 011-01/04-02/61
Č. jedn: 530-04-04-1
Záhřeb

PŘEDSEDA VLÁDY
Prof. Dr. Ivo Sander

www.croatia.cz, www.mmtpr.hr

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>