Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
Chorvatsko - Nařízení pro příjezd a pobyt cizích jachet a člunů
 
      20. srpna - Vláda Chorvatské republiky - Na základě článku 1020. odstavce 1. a odstavce 2. Námořního zákoníku (?Sbírka listin?, číslo 181/2004) Vláda Republiky Chorvatské na zasedání ze dne 5. dubna 2006. roku přináší:

 
NAŘÍZENÍ 97 O PODMÍNKÁCH PRO PŘÍJEZD A POBYT CIZÍCH JACHET A MALÝCH PLAVIDEL URČENÝCH PRO SPORT A ZÁBAVU VE VNITŘNÍCH MOŘSKÝCH VODÁCH A TERITORIALNÍM MOŘI REPUBLIKY CHORVATSKÉ

Článek 1.
Tímto Nařízením se předepisují podmínky příjezdu a pobytu cizích jachet a člunů ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Republiky Chorvatské za účelem zábavy, výletní plavby, účasti ve sportovních soutěžích nebo námořních výstavách.

Článek 2.
jednotlivé výrazy v tomto Nařízení mají následující významy:
?plavidlo je člun nebo jachta cizí státní příslušnosti;
?vůdce plavidla je osoba která řídí plavidlo a je zodpovědná za jeho bezpečnost a provoz v souladu se zákonem;
?viněta je označení, kterým se prokazuje přihlášení příjezdu, splnění podmínek pro plavbu v Republice Chorvatské a též úhrada poplatku za bezpečnost plavby, využití navigačního značení a za námořní informační mapu;
?za plavbu v Republice Chorvatské se považuje plavba ve vnitřních mořských vodách a v teritoriálním moří Republiky Chorvatské, kromě neškodného průjezdu teritoriálním mořem;
?za plavidlo bez lůžek se považuje loď pro plavbu bez možností dlouhodobého ubytování na její palubě.

Článek 3.
Na palubě plavidla podle Článku 1. tohoto Nařízení není dovoleno cizím státním občanům v Republice Chorvatské provádět přepravu pasažérů za úplatu, nebo provádět na moři výdělečnou činnost.
Plavidla podle Článku 1. tohoto Nařízení mají povinnost během plavby na vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Republiky Chorvatské dodržovat předepsaná pravidla plavby stejně jako ostatní předpisy Republiky Chorvatské, kterými se zajišťuje bezpečnost plavby a ochrana moře před znečištěním a taktéž dodržovat celní předpisy.

I. PŘÍJEZD A POBYT CIZÍCH PLAVIDEL V REPUBLICE CHORVATSKÉ
Článek 4.
Velitel plavidla, které připlouvá do Republiky Chorvatské po moři, je povinen nejkratší cestou doplout do nejbližšího přístavu určeného pro mezinárodní provoz za účelem provedení pohraniční kontroly a následně:
?získat vinětu;
?ověřit seznam posádky a pasažérů nebo seznam osob v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.

Článek 5.
Velitel plavidla, které je do Republiky Chorvatské dovezeno po souši, nebo se nachází uskladněno ve střeženém přístavu nebo na jiném povoleném místě v Republice Chorvatské je povinen před začátkem plavby:
?získat vinětu;
?ověřit seznam posádky a pasažérů nebo seznam osob v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.

Článek 6.
Seznam posádky a pasažérů nemusí mít plavidla, která nemají možnost dlouhodobého ubytování na plavidle.

II. VINĚTA
Článek 7.
Plavidlo musí být na viditelném místě označené vinětou.
Vinětu musí mít plavidlo o délce 3 metry nebo větší, stejně tak i plavidlo o délce menší než 3 metry pokud je jeho celkový výkon pohonných strojů 5 kW nebo vyšší.
Vinětu nemusí mít plavidla na pádla, bez ohledu na délku (např. kajak, lehký člun, šlapadlo a pod.).
Vinětu nemusí mít plavidlo pokud je uskladněno v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Republice Chorvatské.
Doba platnosti viněty je jeden rok ode dne vydání a pro jedno plavidlo se ročně může vydat pouze jedna viněta.
Vinětu vydává přístavní kapitanát nebo pobočka přístavního kapitanátu.
Při příležitosti vydání viněty přístavní kapitanát nebo pobočka přístavního kapitanátu prověří zda plavidlo a jeho posádka splňují podmínky pro plavbu v Republice Chorvatské.
Na plavidle, které musí mít vinětu, musí být ústřižek viněty nalepen na seznam osob dle Článku 8. tohoto nařízení. Vzorek viněty je zobrazen v Příloze 1. která je součástí tohoto Nařízení.

III. SEZNAM OSOB
Článek 8.
Velitel plavidla, na kterém se mají během plavby v Republice Chorvatské střídat naloděné osoby, si je povinen v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce vyřídit seznam osob.
Seznam osob je jmenovitý seznam osob, které mohou po celou dobu platnosti viněty být ubytovány a plout na plavidle dle Článku 1. Nařízení a sepisuje se na tiskopise uvedeném v Příloze 2, která je součástí tohoto Nařízení.
Seznam osob se ověřuje ústřižkem viněty.
Celkový počet osob uvedených na Seznamu osob nesmí být větší než dvojnásobek jmenovité kapacity plavidla zvýšený o 30% jmenovité kapacity plavidla.
Děti do 12 let věku se do Seznamu osob dle odstavce 2. tohoto Článku nezapisují a taktéž nepočítají se do počtu osob, které mohou být naloděny na plavidlo během plavby ve vnitřních mořských vodách a v teritoriálním moři Republiky Chorvatské.
Kapacita plavidla dle odstavce 4. tohoto Článku se určuje v souladu s doklady plavidla, a pokud v dokladech plavidla není uvedená jeho kapacita, určí se tato kapacita podle Směrnic o malých plavidlech a jachtách a Směrnic pro statutární certifikace malých plavidel a jachet.
Do Seznamu osob se nezapisuji osoby které přebývají na plavidle během pobytu plavidla v přístavu nebo na kotvišti.
Seznam osob je možné vyřídit během vyřizování viněty nebo dodatečně, když dochází k výměně posádky ve vnitřních mořských vodách a v teritoriálním moři Republiky Chorvatské. Osoby mohou být do seznamu osob zapisovány také postupně nejpozději však při nalodění každé dané osoby na plavidlo.
Jestliže se Seznam osob vyplňuje postupně, tento se během každého doplnění musí ověřit v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.

Pokud se během inspekčního dozoru zjistí, že se na plavidle dle odstavce 1. tohoto článku nachází osoba, která není zapsána do Seznamu osob, nebo Seznam osob není ověřen ústřižkem viněty, nebo tento neexistuje, bude se mít za to že se plavidlem provádí kabotáž.

Článek 9.
Na plavidle, které se plaví v Republice Chorvatské musí se pro účely kontroly kontroly nacházet následující doklady v originále:
?viněta;
?ověřený seznam posádky a cestujících (kromě plavidel podle Článku 6. tohoto Nařízení) a/nebo ověřený seznam osob, které pobývají na plavidle (pro plavidla, na která se vztahuje Článek 8. tohoto Nařízení);
?doklad o způsobilosti plavidla k plavbě;
?doklad, že osoba, která na plavidle velí je plavidlo schopná řídit v souladu se státními předpisy státu pod jehož vlajkou se plaví, popřípadě v souladu s předpisy Republiky Chorvatské;
?doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám;
?doklad o vlastnictví nebo plnou moc pro používání plavidla;
Plavidla, na kterých se musí nacházet seznam osob nejsou povinná mít seznam posádky a pasažérů, v okamžiku vplutí, nebo vyplutí z vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Republiky Chorvatské.

IV. VYPLUTÍ PLAVIDEL Z REPUBLIKY CHORVATSKÉ
Článek 10.
Velitel plavidla je povinen před odplutím z Republiky Chorvatské:
?podrobit se pohraniční kontrole a
?ověřit seznam posádky a cestujících v přístavním kapitanátu nebo v pobočce přístavního kapitanátu.
Po splnění povinností dle odstavce 1. tohoto Článku je velitel plavidla je povinen nejkratší cestou opustit vnitřní mořské vody a teritoriální moře Republiky Chorvatské.

V. POBYT Z DŮVODU ÚČASTI NA SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH NEBO NA NAUTICKÝCH VÝSTAVÁCH
Článek 11.
Plavidlo, které se účastní sportovních soutěží nebo přijíždí do Republiky Chorvatské kvůli vystavovaní na nautické výstavě nemusí mít vinětu, s podmínkou že organizátor sportovní soutěže nebo nautické výstavy plavidlo přihlásil příslušnému přístavnímu kapitanátu nejpozději 5 dnů před začátkem soutěží nebo výstavy.
Výjimka z odstavce 1. tohoto článku se týká plavidel která se vystavují na nautické výstavě bez úmyslu plavby v Republice Chorvatské.

S přihláškou je organizátor sportovní soutěže také povinen přiložit seznam osob, které budou pobývat na plavidle.

VI. INSPEKČNÍ DOZOR
Článek 12.
Dozor nad prováděním tohoto Nařízení vykonávají inspektoři bezpečnosti plavby a osoby zmocněné k provádění inspekčního dozoru bezpečnosti plavby, osoby zmocněné k vykonávání celního dozoru a policie.

Pokud osoba dle odstavce 1. tohoto článku zjistí, že plavidlo nebo jeho velitel nesplňují podmínky tohoto Nařízení, zakážou další plavbu plavidla do odstranění zjištěných nedostatků.
Jestliže se nedostatek nedá odstranit v rozumném termínu a plavidlo doplulo do Republiky Chorvatské z otevřeného moře, osoba z odstavce 1. tohoto článku nařídí opuštění vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Republiky Chorvatské.
Kromě opatření dle odstavců 2. a 3. tohoto Článku, osoby dle odstavce 1. tohoto článku zahájí přestupkové řízení a zajistí další opatření předepsaná zákonem.

VII. PŘEDCHOZÍ A ZÁVĚREČNÁ NAŘÍZENÍ
Článek 13.
Přihláška příjezdu a pobytu cizích jachet a malých plavidel do vnitrních mořských vod a teritoriálního moře Republiky Chorvatské, která byla vyřízena před nabytím platnosti tohoto Nařízeni zůstává v platnosti do vypršení termínů její platnosti.
Pokud v souladu s národními předpisy státu, pod jehož vlajkou plavidlo pluje, osoba která řídí plavidlo nemusí být způsobilá pro řízení, musí si taktéž vyřídit odpovídající potvrzení nebo osvědčení o způsobilosti v souladu s předpisy Republiky Chorvatské.

Článek 14.
Dnem nabytí platnosti tohoto Nařízení končí platnost Nařízení o podmínkách pro pobyt cizích jachet a malých plavidel určených pro sport a rekreaci ve vnitřních mořských vodách a teritoriálním moři Republiky Chorvatské. (?Sbírka listin?, čís. 2/2005 a 34/23005).

Článek 15.
Toto Nařízení nabývá platnost osmého dne ode dne zveřejnění ve ?Sbírce listin?

Třída: 342-01/06-01/02
Dor.číslo: 5030114-06-1
Zagreb, 5. dubna 2006.

Místopředsedkyně Vlády
a ministryně rodiny, obránců a
mezigenerační solidarity
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

www.mdcr.cz

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>