Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


Plavba a zákony II
 
      Díky našemu čtenáři se nám podařilo získat návrh chystané vyhlášky, kterou by se měla od 1. ledna 2002 povolit plavba plavidel se spalovacími motory na vymezených vodních tocích. Upozorňujeme, že následující text je pouze návrhem v určitém stadiu

 
připomínkového řízení, a tudíž není zatím jisté, v jakém rozsahu bude tento dokument nakonec přijat. Přes tento fakt jde o jistě velmi zajímavou informaci, která jistě leccos naznačuje o vývoji situace. Pokud máte chuť se k dané problematice také vyjádřit a poslat nám svůj příspěvek, rádi jej zveřejníme.

PRACOVNÍ NÁVRH ? VERZE V - PŘED ROZESLÁNÍM DO VNITRORESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ

V y h l á š k a

Ministerstva dopravy a spojů
ze dne ??.. 2001


o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě


Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen ?zákon?):

§ 1
Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory
Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na povrchových vodách vodních nádrží a na vodních tocích, které jsou uvedeny v příloze č. 1.


Rozsah užívání povrchových vod k plavbě

§ 2
(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona, se povoluje plavba těchto plavidel rychlostí vyšší než 25 km/hod. pouze při průběžné plavbě v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č.2 ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu.
(2) Vodní lyžování, jiné obdobné činnosti a provoz vodních skútrů jsou povoleny pouze v částech nebo úsecích povrchových vod stanovených Státní plavební správou a označených plavebními znaky správcem vodního toku.

§ 3
Na povrchových vodách podle § 2 odst. 1, vyjma povrchových vod uvedených v příloze č. 3, se plavba malých plavidel se spalovacími motory v období od 15. června do 15. září omezuje na dobu od 8 do 12 hodin a od 14 do 19 hodin.

§ 4
Omezení plavby podle § 2 a 3 se nevztahuje na plavidla Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil České republiky, Policie České republiky a správců vodních toků, pokud jsou použita ke služebním účelům, dále na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi.

§ 5
Podmínky užívání povrchových vod k plavbě
Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže:
a) bude jako palivo použit bezolovnatý benzin, nafta, nebo plyn,
b) bude k mazání dvoudobého spalovacího motoru nebo spalovacího motoru s jednookruhovým chlazením použit olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí.

§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:


Příloha č. 1 k vyhlášce č. ?./2001 Sb.

Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

Tabulka č. 1 ? Vodní nádrže

Tabulka č.2 ? Úseky vodních toků

Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na úsecích vodních toků uvedených v tabulce (vodárenské toky). Počátek vodárenského toku je určen pramenem vodního toku. Pokud však na témže vodním toku je určen další jeho úsek za vodárenský tok, je jeho počátek vyznačen lokalitou uvedenou v tabulce. Konec vodárenského toku tvoří příčný profil vodního toku v místě odběru vody pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou a odebírá-li se voda vzdutá, tvoří konec vodárenského toku profil hráze nebo jezu, jímž se odebíraná voda vzdouvá; poloha těchto profilů je vyznačena v tabulce názvem přilehlé lokality.


příloha č. 2 k vyhlášce č. ?./2001 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.

1. Vodní tok Labe:
od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.
2. Vodní tok Vltavy:
a) od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,
b) od říčního kilometru 92 (Slapy) po říční kilometr 123 (Zvírotice),
c) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140,
d) od říčního kilometru 145 po říční kilometr 183 (Temešvár).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. ?./2001 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých není plavba malých plavidel časově omezena

1. Vodní tok Labe:
od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.
2. Vodní tok Vltavy:
od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín.
3.Vodní tok Moravy:
od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice ? Rohatec.

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>