Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...

Partneři - Lode.czPartneři - Lode.cz

SPS Praha
najachtu.cz
ČESKÁ ASOCIACE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU

Úvod > Legislativa


PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 2/2003 STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY
 
      

 
ze dne 28.01.2003

o úpravě čl. 9.04 a čl. 9.07 Řádu plavební bezpečnosti
Státní plavební správa, ve smyslu § 3 vyhl. FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti část I., platné na vnitrozemských vodních cestách ČR (dále jen ŘPB), upravuje vymezení oblastní působnosti orgánu Státní plavební správy uvedené v ustanovení čl. 9.04 ŘPB a povoluje výjimku z ustanovení čl. 9.07 ŘPB, o omezení, popřípadě zákazu plavby.

Čl. 1
Oblastní působnost poboček Státní plavební správy se nově vymezuje podle krajů a proto se ustanovení Čl. 9.04 ŘPB zveřejňuje v upraveném plném znění:

Čl. 9.04
Vymezení oblastní působnosti orgánu Státní plavební správy
a) Pobočka Praha zajišťuje výkonnou činnost na území krajů Jihočeského, Pardubického, Plzeňského, hl. m. Prahy a Středočeského.
b) Pobočka Děčín zajišťuje výkonnou činnost na území krajů Karlovarského, Královehradeckého, Libereckého a Ústeckého.
c) Pobočka Přerov zajišťuje výkonnou činnost na území krajů Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého, Vysočina a Zlínského.


Čl. 2
Výjimka z ust. čl. 9.07 ŘPB je odůvodněná:
- dokončenou rekonstrukcí plavebních komor Lovosice a Ústí nad Labem ? Střekov,
- úpravou horního plavebního kanálu Lovosice,
- výsledkem zkušebního provozu přes plavební komoru Lovosice při vodním stavu 470 cm a vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem,
- přehodnocením právní dikce ustanovení Řádu plavební bezpečnosti o včasném odklizení plavidel, provádějících překlad a místní posuny na překladišti Děčín ? Loubí, do ochranného přístavu,
- provedením zkušebních plaveb v dotčeném úseku Vltavy za průtoku 800 m3/sec.
Povolenou výjimkou je dotčeno členění čl. 9.07 Řádu plavební bezpečnosti a proto se uvádí v upraveném plném znění:

Čl. 9.07
Omezení, popřípadě zákaz plavby (k čl. 1.06)
Před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na vodočtu vztahujícímu se k příslušnému úseku vodní cesty, kdy se již zakazuje plavba všem druhům plavidel, musí být plavidla odklizena včas do ochranných přístavů nebo jiných chráněných míst. Na přehradních zdržích musí být plavidla před zimním obdobím, kdy dochází k velkým výkyvům vodní hladiny, vytažena na břeh nad kótu nejvyššího vzdutí nebo přemístěna na vhodná místa, umožňující převazování plavidel podle manipulace s vodní hladinou.

2.Plavba je zakázána:
a) v úseku Labe Chvaletice ř. km 102,50 až Toušeň ř. km 31,80 při vodním stavu na vodočtu v Přelouči:
- 220 cm a vyšším - vlečným sestavám,
- 280 cm a vyšším - nákladním a osobním plavidlům,
- 300 a vyšším - všem plavidlům,
b) v úseku Labe Toušeň ř. km 31,80 až Mělník ř. km 0,00 při vodním stavu na vodočtu v Brandýse nad Labem:
- 270 cm a vyšším - vlečným sestavám,
- 320 cm a vyšším - nákladním a osobním plavidlům,
- 350 a vyšším - všem plavidlům,
c) v úseku Labe Mělník ř. km 0,00 až Lovosice ř. km 49,10 při vodním stavu na vodočtu v Mělníku:
- 370 cm a vyšším - poproudním vlečným sestavám se dvěma a více závěsy,
- 410 cm a vyšším - sestavám a samostatně plujícím plavidlům delším než 85 m,
- 450 cm a vyšším - všem plavidlům,
d) v úseku Labe Lovosice ř. km 49,10 až Ústí nad Labem - Střekov ř. km 69,20 při vodním stavu na vodočtu v Ústí nad Labem:
- 520 cm a vyšším - všem plavidlům,
e) v úseku Labe Ústí nad Labem - Střekov ř. km 69,20 až Hřensko ř. km 109,27 při vodním stavu na vodočtu v Ústí nad Labem:
- 540 cm a vyšším - všem plavidlům, s výjimkou podle písm. f) a g),
f) v úseku Labe Děčín ř. km 92,00 až Hřensko ř. km 109,27 při vodním stavu na vodočtu v Ústí nad Labem :
- 600 cm a vyšším - plavidlům připlouvajícím ze zahraničí a plavidlům pravidelné osobní lodní dopravy ,
g) na překladišti Děčín ? Loubí ř. km 96,40 až ř. km 96,80 a ř. km 97,20 až ř. km 98,15 při vodním stavu na vodočtu v Ústí nad Labem:
- 700 cm a vyšším ? plavidlům provádějícím místní posuny a překlad,
h) v úseku Vltavy Slapy -Třebenice ř. km 91,60 až Praha -Velká Chuchle ř. km 61,70 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha:
- 600 m3/s a vyšším - všem plavidlům, s výjimkou podle písm. i),
i) přes plavební komoru Praha ? Modřany při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha:
- 450 m3/s a vyšším ? všem plavidlům,
j) v úseku Vltavy Praha - Velká Chuchle ř. km 61,70 až Praha (Jiráskům most) ř. km 54,30 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha:
800 m3/s a vyšším - všem plavidlům,
k) v úseku Vltavy Praha (Jiráskův most) ř. km 54,30 až Praha - Holešovice ř. km 46,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha:
- 600 m3/s a vyšším - všem plavidlům,
l) v úseku Vltavy Praha - Holešovice ř. km 46,00 až Mělník ř. km 0,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu Praha:
- 450 m3/s a vyšším - všem plavidlům.
1.Na vodních cestách nebo jejich úsecích, které nejsou uvedeny v odst. 2, je plavba všech plavidel zakázána při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity.


Čl. 3
(1) Nabytím účinnosti této Plavební vyhlášky se zrušuje Plavební vyhláška č. 4/2000, o nejvyšších povolených vodních stavech pro plavbu
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2003.
(č. j. 82/Ř/03)

Ing. Luděk Cidlina,ředitel

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>