Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
Aktualizace - Nařízení pro plavbu v Chorvatsku
 
      17. března - Na základě článku 1020. odstavce 1. pod řádkem 2. Námořního zákoníku (Narodne novine č. 181/2004) Vláda republiky Chorvatsko vydává

 
NAŘÍZENÍ O PODMÍNKÁCH PŘÍJEZDU A POBYTU ZAHRANIČNÍCH PLAVIDEL PRO SPORT A REKREACI VE VNITŘNÍCH NÁMOŘNÍCH VODÁCH A TERITORIÁLNÍM MOŘI REPUBLIKY CHORVATSKO

Článek 1.

Toto Nařízení předpisuje podmínky příjezdu a pobytu zahraničních plavidel ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska za účelem rekreace, okružních plaveb, účasti ve sportovních soutěžích nebo nautických výstavách.

Článek 2.

Jednotlivé výrazy v tomto Nařízení mají následující významy:

- plavidlo je loďka nebo jachta cizí státní příslušnosti
- velitel plavidla je osoba, která jej řídí a zodpovídá za jeho bezpečnost a zákonné používání
- nálepka je označení, kterým se dokazuje přihlášení příjezdu, splnění podmínek pro plavbu v Chorvatsku a uhrazení poplatku za bezpečnost plavby, osvětlení majáků a námořní informační mapu..
- za plavbu v Chorvatské republice se považuje plavba ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska, kromě neškodného průjezdu teritoriálním mořem.

Ministrem je ministr nadřízený námořním činnostem.

Článek 3.

Plavidlem z článku 1. tohoto Nařízení se nesmí provozovat převoz cestujících v Chorvatské republice za finanční úhradu, tj. není povoleno provozovat ekonomickou činnost.

Plavba v Chorvatské republice

Článek 4.

Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu kvůli provedení hraniční kontroly a učinit následující:
- obstarat nálepku
- ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu.

Článek 5.

Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen před začátkem plavby:
- obstarat nálepku
- ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu

NÁLEPKA

1- Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou.
2- Nálepku nemusí mít plavidlo, jehož délka je menší než 2,5 m nebo jehož celková síla pohonného motoru je menší než 5 KW.
3-Nálepku nemusí mít plavidla na vesla, bez ohledu na svoji délku (např. kajak, lehký člun, šlapadlo apod.)
4-Nálepku nemusí mít plavidlo, pokud je uschováno v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatsku.
5-Platnost nálepky je rok ode dne vydání a pro jedno plavidlo se může ročně vydat pouze jedna nálepka.
6-Nálepku vydává kapitanát nebo lodní úřad.
7-Při vydávání nálepky kapitanát prověřuje, jestli plavidlo i posádka splňují podmínky pro plavbu v Chorvatské republice.
8-U plavidla, na které se vztahuje článek 7. tohoto Nařízení, nálepka se musí zalepit na popis osob z článku 7. tohoto Nařízení.
9-Vzor nálepky je zobrazen v Příloze 1, která se součástí tohoto Nařízení.

Popis osob

Článek 7.

1-Velitel plavidla, které má v úmyslu měnit posádku průběhem plavby v Chorvatské republice, je povinen při obstarávání nálepky na kapitanátu nebo lodním úřadu obstarat Seznam osob.

2-Seznam osob je jmenný seznam osob, které v období platnosti nálepky mohou pobývat a plout na plavidle podle článku 1. tohoto Nařízení a sestavuje se na formuláři, který je uveden v Příloze 2, která je nedílnou částí tohoto Nařízení.

3-Seznam osob se ověřuje útržkem nálepky.

4-Celkový počet osob uvedených na Seznamu osob, nemůže být větší od dvojnásobku kapacity
navýšeného o 30% jednotkové kapacity plavidla.

5-Kapacita plavidla z odstavce 3. tohoto článku se určuje v souladu s doklady plavidla a pokud v nich není kapacita plavidla vyznačena, určuje se podle Směrnic o člunech a jachtách a Předpisů o statutární certifikaci člunů a jachet.

6-Do Seznamu osob se nezapisují osoby, které pobývají na plavidle během pobytu plavidla v přístavu nebo na kotvišti.

7-Seznam osob lze zcela vyplnit při obstarávání nálepky a může se vyplňovat i sukcesivně, nejpozději při příležitosti prvního nalodění jedné z osob, uvedené v Seznamu osob.

8-Pokud se Seznam osob vyplňuje sukcesivně, musí se při každém vyplňování ověřovat na kapitanátu nebo lodním úřadu.

9-Pokud se během inspekce zjistí, že se na plavidle z odstavce 1. Nařízení nachází osoba, která není uvedena v Seznamu osob, Seznam není ověřen útržkem nálepky nebo neexistuje, bude se usuzovat, že se s lodí provádí kabotáž ? jízdy načerno.

Předepsaný formulář Seznam osob (Popis osoba) najdete na internetových stránkách jako součást tohoto Nařízení.

Článek 8.

Plavidlo, které se plaví v Chorvatské republice, musí mít následující originální doklady:

- nálepku
- ověřený seznam posádky a cestujících
- ověřený seznam osob, které pobývají na plavidle (pro plavidla, na která se vztahuje článek 7. tohoto Nařízení)
- důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě
- důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo shodně s předpisy země původu pod jejíž vlajkou pluje, popřípadě shodně s předpisy Chorvatské republiky
- důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám (povinné ručení).
- důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla.

Postup před vyplutím z Chorvatské republiky
Článek 9.

Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky:
- podstoupit hraniční kontrolu a ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo lodním úřadu

Pobyt za účelem účasti ve sportovních soutěžích nebo na nautických výstavách

Článek 10.

1-Plavidlo, které se zúčastňuje sportovních soutěží nebo přijíždí do Chorvatska za účelem prezentace na nautické výstavě, nemusí mít nálepku pod podmínkou, že organizátor sportovní soutěže nebo nautické výstavy plavidlo přihlásil nadřízenému kapitanátu nejpozději 5 dnů před začátkem soutěže nebo výstavy.

2- Osvobození z odstavce 1. tohoto článku se vztahuje na plavidla, která se vystavují na nautické výstavě bez úmyslu plavby v Chorvatské republice.
3-K přihlášce je organizátor sportovní soutěže povinen přiložit i seznam osob, které se budou na plavidlu nacházet.

Inspekční kontrola

Článek 11.

1-Kontrolu dodržování tohoto Nařízení vykonávají inspektoři bezpečnosti plavby, osoby pověřené k provádění inspekčních kontrol bezpečnosti plavby, osoby pověřené k provádění celní kontroly a policie.

2-Pokud osoba z odstavce 1. tohoto článku zjistí, že plavidlo nebo velitel nevyhovují podmínkám tohoto nařízení, zakáží plavbu plavidlem do odstranění zjištěného nedostatku.

3-Pokud nedostatek nelze odstranit v přijatelném termínu a plavidlo přijelo do Chorvatské republiky mořskou cestou, osoba z odstavce 1. tohoto článku nařídí vyplutí plavidla z vnitřních vod a teritoriálního moře Chorvatska.

4-Kromě opatření z odstavce 2. a 3. tohoto článku, osoby z odstavce 1. tohoto článku zahájí přestupkové řízení, popřípadě vysloví i jiná zákonná opatření.

Přechodná a konečná nařízení

Článek 12.

1-Přihlášení příjezdu a pobytu zahraničních plavidel ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska, které bylo vyřízeno před nabýváním platnosti tohoto Nařízení zůstává platné do konce období, na které bylo vydané.

2-Plavidlem, které má povolení k pronájmu jachet a loděk pod cizí vlajkou (charter licence) ve smyslu směrnic nařízení o podmínkách pro příjezd a pobyt zahraničních plavidel pro sport a rekreaci ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatska (Narodne novine číslo 16/01, 118/01, a 45/04), se může provozovat tato činnost v Chorvatské republice do skončení platnosti charter licence za podmínek, předepsaných článkem 1030. Námořního zákoníku (Narodne novine číslo 181/2004).

3-Pokud shodně s národními předpisy země pod jejíž je plavidlo vlajkou, osoba, která velí plavidlu nemusí být způsobilá k jeho řízení, je povinna si obstarat odpovídající osvědčení nebo vysvědčení o způsobilosti ve skladu s předpisy Chorvatské republiky, nejpozději do 1. ledna 2006.

Článek 13.

Dnem nabývání platnosti tohoto Nařízení přestává vážit Nařízení o podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních plavidel pro sport a rekreaci ve vnitřních námořních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky (Narodne novine číslo 16/01, 118/01 a 45/04).

Článek 14.?

Toto Nařízení nabývá platnosti osmý den ode dne oznámení v Narodnim novinama.

Třída: 342-01/04-01/02
Č. jedn: 530-03-05-1
Záhřeb 21. února 2005

K nahlédnutí ? originální text:

www.nn.hr/službeni-list/službeni/index.asp

Prof. Dr. Ivo Sander, PŘEDSEDA VLÁDY

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>