Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
Připravovaná vyhláška k Námořnímu zákonu Chorvatské republiky
 
      V těchto dnech se naší redakci podařilo získat neoficiální cestou prováděcí vyhlášku k Námořnímu zákonu Chorvatské republiky, která nově upravuje podmínky příjezdu a pobytu zahraničních jachet a rekreačních plavidel v teritoriálních vodách Chorvatské republiky.

 
Vzhledem k začínající sezóně jsme se rozhodli tuto verzi zveřejnit přesto, že se nám dosud nepodařilo získat oficiální stanovisko Chorvatského ministerstva.
Na základě článku 1041, odstavce 1, bodu 1, Námořního zákoníku, Národní noviny č. 1794 74/94 43/96 Vláda Chorvatské republiky na zasedání z 22.02.2001 roku vynesla rozhodnutí o podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních jachet a rekreačních plavidel určených pro sport a rekreaci v teritoriálních vodách Chorvatské republiky.

Čl.1
Tímto předpisem se určují pravidla příjezdu a pobytu zahraničních jachet a rekreačních plavidel( v dalším textu plavidla ve vnitrostátních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky určených k rekreaci, sportovním soutěžím apod.

Čl.2
Majitel nebo velitel( v dalším textu majitel plavidla), který má v úmyslu plout nebo pobývat ve vnitrostátních mořských vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky, je povinen u příslušného kapitanátu nebo jeho pobočky přihlásit příjezd jakož i vykonat ostatní povinnosti určené zvláštními předpisy.
Ohlašovací povinnost mají plavidla delší nežli 3m a plavidla s výkonem motoru přes 4kW.
Teritoriálním mořem může plout zahraniční plavidlo bez přihlášky pouze vymezenou trasou.
Majitel plavidla, který plavidlo přiváží po ose je povinen plavidlo přihlásit u jakéhokoliv přístavního kapitanátu nebo jeho pobočky.
Majitel plavidla převážející plavidlo po moři je povinen po vstupu do vnitrostátních vod nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu registrovaného pro mezinárodní dopravu.

Čl.3
K přihlášení plavidla majitel musí předložit:
- doklad o zápisu do registru příslušného státu, vlajku, pod kterou pluje
- doklad o technické prohlídce
- fyzické nebo právnické osobě, která je majitel plavidla(platný certifikát) plavební licenci
- povinné ručení proti třetím osobám

Za vydání přihlášky (permitu) majitel plavidla je povinen zaplatit odpovídající částku podle platných předpisů.
V permitech jsou uvedeny následující údaje: jméno plavidla, celková délka, šířka, vlajka, pod kterou plavidlo pluje, jméno a příjmení majitele nebo uživatele plavidla.
Platnost permitu je jeden kalendářní rok ode dne vydání.
Pokud majitel zahraničního plavidla tyto doklady pro svoje plavidlo ve stanovené lhůtě nezajistí, bude nucen ve lhůtě 24 hodin opustit vnitřní vody a teritoriální moře Chorvatské republiky.

Čl.4
Při přihlášení plavidla majitel současně přihlašuje posádku jakož i ostatní osoby pobývající na plavidle, kromě skútrů a člunů do 5-ti metrů délky a výkonu motoru do 5 kW.
Popis osádky (crow list) ověřuje přístavní kapitanát.
Každou výměnu členů posádky majitel je povinen přihlásit přístavnímu kapitanátu nebo jeho pobočce a zaplatit poplatek za výměnu posádky. Poplatek se neplatí v případě, že na plavidle se nacházejí členové rodiny majitele plavidla. Za členy rodiny se považuje manželský druh/družka a jejich krevní potomci.
Po dobu trvání permitu je dovoleno provést výměnu posádky v takovém rozsahu, který se nepovažuje, že spadá pod komerční účely. Výše poplatků jakož i počet možných výměn posádek bude dodatečně určen předpisy Ministerstva námořnictva.

Čl.5
Organizátor sportovních soustředění je povinen nejpozději pět dnů před zahájením soutěže přihlásit příslušnému kapitanátu popis plavidel a seznam účastníků. Po zaslání těchto údajů je organizátor zproštěn platby poplatků do pátého dne po ukončení soutěže.

Čl.6
Z vybraných poplatků za permity a výměny posádek bude dále zabezpečovaná bezpečnost plavby.

Čl.7
Plavidlům uvedeným v článku 1. Této vyhlášky není dovoleno vykonávat hospodářskou činnost v Chorvatské republice.

Čl.8
Peněžní pokutou ve výši 40.000,- až 100.000.- Kn zaplatí právnická osoba nebo majitel plavidla, který používá plavidla v rozporu se čl.7 této vyhlášky.
Peněžní pokutou ve výši 5.000,- až 10.000,- Kn za přestupek z odstavce 1. tohoto článku, zaplatí fyzická osoba, která je majitelem plavidla, kapitán plavidla nebo odpovědná osoba u právnické osoby.
Příslušný orgán svým rozhodnutím o přestupku z odstavce 1. tohoto článku může určit odpovídající opatření a to odebrání plavidla v délce maximálně jednoho roku ode dne vydání rozhodnutí.

Čl.9
Peněžní pokutou ve výši 5.000,- až 40.000,- Kn bude pokutována právnická osoba za přestupek na moři pokud:
- nepřihlásí příjezd zahraničního plavidla ve vnitřních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky příslušnému orgánu (čl.2)
- nepřihlásí každou výměnu posádky na plavidle (čl.4)
- organizátor nepřihlásí v určené lhůtě příslušnému kapitanátu konání sportovní akce (čl.5)

Za přestupky na moři z odst.1 tohoto článku bude pokutována fyzická osoba, resp. Odpovědná osoba u právnické osoby peněžní pokutou ve výši od 1.000,- do 10.000,- Kn.

Čl.10
Inspektor bezpečnosti plavby nebo jiná zplnomocněná osoba dočasně má právo odejmout dokumenty plavidla do rozhodnutí o přestupku z čl.8 této vyhlášky.
Služební osoba z odstavce 1. tohoto článku je povinna majiteli nebo kapitánu předat potvrzení o odejmutí dokumentů plavidla.
Opatření z odstavce 1.tohoto článku má platnost do ukončení postupu o přestupku, kromě v případě, že příslušný orgán, který rozhoduje o přestupku, určí ochranou míru zabezpečení z čl.8 odstavce 3. této vyhlášky.

Čl.11
V momentě nabytí platnosti této vyhlášky přestává platit vyhláška o podmínkách příjezdu a pobytu zahraničních jachet a rekreačních plavidel určených pro rekreaci a sport ve vnitřních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky (Národní noviny č.23/94).

Čl.12
Tato vyhláška vstupuje v platnost osmým dnem ode dne zveřejnění v Národních novinách, vstoupí v platnost 1.ledna 2002kromě ustanovení čl.7 a čl.8, který

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>