Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod > Legislativa
Plavba a zákony II / pokračování/
 
      Díky našemu čtenáři se nám podařilo získat návrh chystané vyhlášky, kterou by se měla od 1. ledna 2002 povolit plavba plavidel se spalovacími motory na vymezených vodních tocích. Upozorňujeme, že následující text je pouze návrhem v určitém stadiu

 
připomínkového řízení, a tudíž není zatím jisté, v jakém rozsahu bude tento dokument nakonec přijat. Přes tento fakt jde o jistě velmi zajímavou informaci, která jistě leccos naznačuje o vývoji situace. Pokud máte chuť se k dané problematice také vyjádřit a poslat nám svůj příspěvek, rádi jej zveřejníme.

NÁVRH

V y h l á š k a

Ministerstva dopravy a spojů
ze dne ??.. 2001

o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen ?zákon?):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví vodní nádrže a vodní toky na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě.

§ 2
Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory

Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na vodních nádržích a na vodních tocích, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

Rozsah užívání povrchových vod k plavbě
§ 3

(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona, je možná plavba těchto plavidel rychlostí vyšší než 25 km/hod. pouze v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č.2, při průběžné plavbě ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu. Mimo úseky povrchových vod uvedených v příloze č. 2 je možná pouze plavba při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby).

(2) Vodní lyžování, jiné obdobné činnosti a vodní skútry je možné provozovat pouze v částech nebo úsecích povrchových vod stanovených Státní plavební správou v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem a u vodních toků s jeho správcem, uvedením ve Věstníku dopravy a označených plavebními znaky.

§ 4

(1) Na povrchových vodách podle § 3, vyjma povrchových vod uvedených v příloze č. 3, se plavba malých plavidel ) se spalovacími motory v období od 15. června do 15. září omezuje na dobu od 8 do 19 hodin.

(2) Na povrchových vodách nelze provozovat plavbu po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity. Plavidla se během této povodňové aktivity musí nacházet v chráněných místech zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich uvolnění.

§ 5

Malá plavidla1) se spalovacími motory mohou stát mimo určená a vyznačená stanoviště, pokud posádka neopustí plavidlo, nejvýše však 24 hodin vcelku. Stálá stanoviště plavidel se spalovacími motory označená příslušnými plavebními znaky a nejvyšší přípustný počet těchto plavidel na nich určuje Státní plavební správa, u vodních toků ve spolupráci s jejich správcem.

§ 6

Omezení podle § 3 až 5 se nevztahuje na plavidla Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil České republiky, Policie České republiky a správců vodních toků, pokud jsou použita ke služebním účelům, dále na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi.

§ 7
Podmínky užívání povrchových vod k plavbě

Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže:
a) bude jako palivo použit bezolovnatý benzin, nafta, nebo plyn ),
b) bude k mazání dvoudobého spalovacího motoru nebo spalovacího motoru s jednookruhovým chlazením použit olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:


Příloha č. 1 k vyhlášce č. ?./2002 Sb.

Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

Tabulka č. 1 ? Vodní nádrže

Tabulka č.2 ? Úseky vodních toků

Tabulky ke stažení

Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na úsecích vodních toků uvedených v tabulce č.2 (dále jen ?úsek s vodárenským odběrem?). Počátek úseku s vodárenským odběrem je určen pramenem vodního toku. Pokud však na témže vodním toku je další jeho úsek s vodárenským odběrem, je jeho počátek vyznačen lokalitou uvedenou v tabulce. Konec úseku s vodárenským odběrem tvoří příčný profil vodního toku v místě odběru vody pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou a odebírá-li se voda vzdutá, tvoří konec úseku s vodárenským odběrem profil hráze nebo jezu, jímž se odebíraná voda vzdouvá; poloha těchto profilů je vyznačena v tabulce názvem přilehlé lokality.


Příloha č. 2 k vyhlášce č. ?./2002 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.

1. Labe:
od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

2. Vltava:

a) od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,

b) od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most),

c) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140,

d) od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov).


Příloha č. 3 k vyhlášce č. ?./2002 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých není plavba malých plavidel časově omezena

1. Labe:
od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

2. Vltava:
od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín.

3. Morava:
od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, včetně průplavu Otrokovice ? Rohatec.

redakce Ré

<< Předchozí

Přehled článků

Následující >>